1. Pri posliedke treba dôsledne dodržiavať lokality zápisu v knihe, pri pohybe v blízkosti hranice dvoch lokalít treba radšej zapísať obidve (hlavne v lokalitách,na ktoré sa dá prísť z viacerých smerov, napr. Skratka na Langerku, 246, Tur. Farárová, Hradený diel, atď.)
  2. Pri odpisovaní z revíru dávať pozor koho odpisujete, radšej po sebe odpísanie skontrolovať
  3. Pri ulovení zveri sa môžete odpísať až na LS, pričom sa do kolónky váha zapíše skutočná váha zveri (nepísať odhady). Do kolonky “miesto” zadajte presnú lokalitu ulovenia, pokiaľ ich máte uvedených v knihe viacero (kvôli vedeniu evidencie)
  4. Poľovnícky hostia sa zapisujú pri zápise cez kolónku „návšteva“, zadaním mena poľovníka
  5. Na úseky LO1, 2, 3 sa môže zapisovať iba poľovná stráž a vybraný personál LHI pri výkone práva poľovníctva a pri kontrolnej alebo pracovnej činnosti na úsekoch.
  6. Lokality Podlúčie a Palúchové lúky sú celoročne vyhradené ako zóna pokoja bez lovu. Výnimkou je lov trofejovej zveri poľovníckymi hosťami.
  7. Hranice jednotlivých lokalít si môžete pozrieť v časti „Mapa revíru“. Na mape sa ešte pracuje, nie je úplná! Otázky k hraniciam lokalít a pripomienky k mape sú vítané.
  1. Pod zver dajte lodňu kvôli odkvapaniu krvi. Váhu zveri zapíšte do evidencie v chladiaku aj s ostatnými náležitosťami.
  2. Vzorky nechávajte v chladiaku vzadu na schodku v zatvárateľných vreckách so zreteľne identifikovateľným označením, tzn. čitateľné č. plomby alebo priložený lístok s údajmi
  3. Po zavesení si každý po sebe podlahu zmyte a stiahnite stierkou, pred dverami aspoň spláchnuť čerstvú krv !! Divinu neumývame!