Lesná pedagogika je environmentálne vzdelávanie zamerané na spoznávanie prírody, života v lese,  objavovanie prírodných tajomstiev prostredníctvom hier a zážitkov.

Lesná pedagogika je založená na zmyslovom vnímaní prírody formou zážitkového učenia – hier rozvíjajúcich všetky zložky osobnosti človeka. Aktivity lesnej pedagogiky prebiehajú najčastejšie priamo v prírode – v lese.

Lesná pedagogika svojimi aktivitami dopĺňa vedomosti o životnom prostredí, jeho ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji.

Lesná pedagogika je najjednoduchšia cesta lesníkov, ako priblížiť širokej verejnosti prostredie lesa so všetkými jeho funkciami.

Lesná pedagogika  vychádza z princípov humanistického vzdelávania a je založená na holistickom prístupe – zameriava sa nielen na získavanie poznatkov, ale najmä na rozvoj celej osobnosti.  

Očakávaný prínos:

 • Aktívnejší postoj k ochrane životného prostredia
 • Rozvoj  komunikačných schopností, logického myslenia, zmyslového vnímania prírody
 • Spoznávanie vzťahov v ekosystéme lesa
 • Pochopenie významu hospodárenia v lese
 • Zavedenie nových prvkov do vyučovania  – zážitkové hry
 • Upevnenie vzťahov pedagóg – žiak aktívnym zapájaním do hier spolu so žiakmi
 • Spoznávanie žiakov pri netradičných činnostiach    

  Cieľové skupiny:

 • deti – materské školy, základné školy
 • mládež stredných a vysokých škôl
 • učitelia a pedagogickí pracovníci
 • osoby so špeciálnymi potrebami
 • školy v prírode a detské kolektívy
 • rodiny s deťmi
 • dospelí a seniori

  Ponuka aktivít:

 • Lesné vychádzky (poldenné vychádzky a ich organizačné zabezpečenie) 6,- €/osoba, min. 72,- €
 • Vyučovacie hodiny (Vyučovacie hodiny v škole  a ich organizačné zabezpečenie) 3,- €/osoba, min. 36,- €
 • Program pre deti so špeciálnymi potrebami (špeciálne základné školy) 6,- €/osoba, min.  72,- €
 • Les v nemocnici (spestrenie pobytu chorých detí v nemocnici)  
 • V spolupráci s inými občianskymi združeniami, školami, samosprávou, štátnou správou, Národným lesníckym centrom …:
 • Sadenie stromčekov (v rámci zalesňovania, prípadne ako ukážka pre školy) 150,- €/deň
 • Les je náš kamarát – interaktívna výstava pre deti základných a materských škôl 200,- €/deň
 • Prezentácia lesníctva na verejnosti (napr. na námestí)
 • Účasť na celoslovenských Lesníckych dňoch
 • Ceny sú platné pri vzdialenosti miesta aktivity do 20 km od sídla spoločnosti. Pri väčšej vzdialenosti účtujeme 0,50 €/ km.                    

Kontakt:  Ing. Jaroslava Vanyová  

Tel : +421 326496621 +421 917649079    

E-Mail: jaroslava.vanyova@euroweb.sk