Lesná pedagogika

Lesné hospodárstvo Inovec s.r.o.

www.inovec.info

        Lesná pedagogika      

Lesná pedagogika je environmentálne vzdelávanie zamerané na spoznávanie prírody, života v lese,  objavovanie prírodných tajomstiev prostredníctvom hier a zážitkov.

Lesná pedagogika je založená na zmyslovom vnímaní prírody formou zážitkového učenia – hier rozvíjajúcich všetky zložky osobnosti človeka. Aktivity lesnej pedagogiky prebiehajú najčastejšie priamo v prírode – v lese.

Lesná pedagogika svojimi aktivitami dopĺňa vedomosti o životnom prostredí, jeho ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji.

Lesná pedagogika je najjednoduchšia cesta lesníkov, ako priblížiť širokej verejnosti prostredie lesa so všetkými jeho funkciami.

Lesná pedagogika  vychádza z princípov humanistického vzdelávania a je založená na holistickom prístupe – zameriava sa nielen na získavanie poznatkov, ale najmä na rozvoj celej osobnosti.  

Očakávaný prínos: Aktívnejší postoj k ochrane životného prostredia Rozvoj  komunikačných schopností, logického myslenia, zmyslového vnímania prírody Spoznávanie vzťahov v ekosystéme lesa Pochopenie významu hospodárenia v lese Zavedenie nových prvkov do vyučovania  – zážitkové hry Upevnenie vzťahov pedagóg – žiak aktívnym zapájaním do hier spolu so žiakmi Spoznávanie žiakov pri netradičných činnostiach    

Popis: Popis: Popis: Popis: zru01ext.jpg

  Cieľové skupiny: deti – materské školy, základné školy mládež stredných a vysokých škôl učitelia a pedagogickí pracovníci osoby so špeciálnymi potrebami školy v prírode a detské kolektívy rodiny s deťmi dospelí a seniori     Popis: Popis: Popis: Popis: zru01ext.jpg   Ponuka aktivít: Lesné vychádzky (poldenné vychádzky a ich organizačné zabezpečenie) 6,- €/osoba, min. 72,- € Vyučovacie hodiny (Vyučovacie hodiny v škole  a ich organizačné zabezpečenie) 3,- €/osoba, min. 36,- € Program pre deti so špeciálnymi potrebami (špeciálne základné školy) 6,- €/osoba, min.  72,- € Les v nemocnici (spestrenie pobytu chorých detí v nemocnici)   V spolupráci s inými občianskymi združeniami, školami, samosprávou, štátnou správou, Národným lesníckym centrom …: Sadenie stromčekov (v rámci zalesňovania, prípadne ako ukážka pre školy) 150,- €/deň Les je náš kamarát – interaktívna výstava pre deti základných a materských škôl 200,- €/deň Prezentácia lesníctva na verejnosti (napr. na námestí) Účasť na celoslovenských Lesníckych dňoch Ceny sú platné pri vzdialenosti miesta aktivity do 20 km od sídla spoločnosti. Pri väčšej vzdialenosti účtujeme 0,50 €/ km.   Odkaz: www.lesnapedagogika.sk     Popis: Popis: Popis: Popis: zru01ext.jpg Kontakt:    Ing. Jaroslava Vanyová   Tel : +421 326496621 +421 917649079     E-Mail: jaroslava.vanyova@euroweb.sk