Čo je to lesná pedagogika

Lesná pedagogika je kvalifikované environmentálne vzdelávanie zamerané les, spoznávanie prírody, života v lese,  objavovanie prírodných tajomstiev prostredníctvom hier a zážitkov. Vyžaduje  si aktívne vzdelávacie metódy a prístupy založené na spolupráci

Lesná pedagogika sa zameriava na všetky stránky udržateľnosti – sociálnu, environmentálnu a ekonomickú. Podporuje porozumenie, interakcie a súvislosti vzťahov ľudí k životnému prostrediu.

Lesná pedagogika je založená na vedomostiach o lesných ekosystémoch a skúsenostiach v lesnom hospodárstve. Svojimi aktivitami dopĺňa vedomosti o životnom prostredí, jeho ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji.

Lesná pedagogika využíva zmyslové vnímanie prírody formou zážitkového učenia – hier rozvíjajúcich všetky zložky osobnosti človeka. Aktivity lesnej pedagogiky prebiehajú najčastejšie priamo v prírode – v lese.

Lesná pedagogika je najjednoduchšia cesta lesníkov, ako priblížiť širokej verejnosti prostredie lesa so všetkými jeho funkciami. Lesy propaguje a predstavuje ich ako vynikajúce a zdravé miesta („učebne“) pre vzdelávanie v exteriéri.

Lesná pedagogika  vychádza z princípov humanistického vzdelávania a je založená na holistickom prístupe – zameriava sa nielen na získavanie poznatkov, ale najmä na rozvoj celej osobnosti.

Lesná pedagogika je určená všetkým. Medzi najčastejších účastníkov aktivít patria prirodzene deti všetkých vekových kategórií. To ale neznamená, že dospelým nemá čo ponúknuť.

Cieľové skupiny

 • deti – materské školy, základné školy,
 • mládež stredných a vysokých škôl,
 • učitelia a pedagogickí pracovníci,
 • osoby so špeciálnymi potrebami,
 • školy v prírode a detské kolektívy,
 • rodiny s deťmi,
 • dospelí a seniori

Ciele lesnej pedagogiky

 • výchova k zodpovednosti, spoľahlivosti, mysleniu a učeniu, tvorivosti a komunikačným zručnostiam
 • rozvíjanie vzťahov k iným, spolupráca
 • aktívne využitie voľného času objavovaním a učením v prírode
 • budovanie emocionálneho vzťahu a postojov verejnosti k lesu a podnietenie k zodpovednému a šetrnému konaniu v každodenných situáciách
 • zvyšovanie povedomia o význame lesa
 • informovanie o úžitkoch, benefitoch lesov pre človeka
 • aktívnejší postoj k ochrane životného prostredia
 • rozvoj  komunikačných schopností, logického myslenia, zmyslového vnímania prírody
 • spoznávanie vzťahov v ekosystéme lesa
 • pochopenie významu hospodárenia v lese
 • zavedenie nových prvkov do vyučovania  – zážitkové hry
 • Upevnenie vzťahov pedagóg – žiak aktívnym zapájaním do hier spolu so žiakmi
 • Spoznávanie žiakov pri netradičných činnostiach

Cenník služieb lesnej pedagogiky

AktivitaTrvanieCenaPodmienky
Lesné vychádzky3-4 hod.*8,- €/osobamin. 100,- €, max. 25 osôb
Vyučovacie hodiny v MŠ, ZŠ1 hod.*4,- €/ osobamin. 50,- €, 1 trieda
Program pre deti so špeciálnymi potrebami2 hod.10,- €/osobamin. 50,- €, max. 10 osôb
Zalesňovanie/sadenie stromčekov6 hod.100,- €15 – 25 osôb
Les je náš kamarát – interaktívna výstava1-5 dní300-400,- €/deň (do 6 hod.)Podľa dohody

*pri dlhšom čase cena dohodou

Kontakt:

Ing. Jaroslava Vanyová

Tel. : 0917649079

jaroslava.vanyova@euroweb.sk