Lesné hospodárstvo Inovec s.r.o.

www.inovec.info

 

 

 

 

Lesná pedagogika

 

 

   

Lesná pedagogika je environmentálne vzdelávanie zamerané na spoznávanie prírody, života v lese,  objavovanie prírodných tajomstiev prostredníctvom hier a zážitkov.

Lesná pedagogika je založená na zmyslovom vnímaní prírody formou zážitkového učeniahier rozvíjajúcich všetky zložky osobnosti človeka. Aktivity lesnej pedagogiky prebiehajú najčastejšie priamo v prírode – v lese.

Lesná pedagogika svojimi aktivitami dopĺňa vedomosti o životnom prostredí, jeho ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji.

Lesná pedagogika je najjednoduchšia cesta lesníkov, ako priblížiť širokej verejnosti prostredie lesa so všetkými jeho funkciami.

Lesná pedagogika  vychádza z princípov humanistického vzdelávania a je založená na holistickom prístupezameriava sa nielen na získavanie poznatkov, ale najmä na rozvoj celej osobnosti.

 

Očakávaný prínos:

 • Aktívnejší postoj k ochrane životného prostredia
 • Rozvoj  komunikačných schopností, logického myslenia, zmyslového vnímania prírody
 • Spoznávanie vzťahov v ekosystéme lesa
 • Pochopenie významu hospodárenia v lese
 • Zavedenie nových prvkov do vyučovania  - zážitkové hry
 • Upevnenie vzťahov pedagógžiak aktívnym zapájaním do hier spolu so žiakmi
 • Spoznávanie žiakov pri netradičných činnostiach

 

 

Popis: Popis: Popis: Popis: zru01ext.jpg

 

Cieľové skupiny:

 • detimaterské školy, základné školy
 • mládež stredných a vysokých škôl
 • učitelia a pedagogickí pracovníci
 • osoby so špeciálnymi potrebami
 • školy v prírode a detské kolektívy
 • rodiny s deťmi
 • dospelí a seniori

 

 

Popis: Popis: Popis: Popis: zru01ext.jpg

 

Ponuka aktivít:

 • Lesné vychádzky (poldenné vychádzky a ich organizačné zabezpečenie)
  6,- €/osoba, min. 72,- €
 • Vyučovacie hodiny (Vyučovacie hodiny v škole  a ich organizačné zabezpečenie)
  3,- €/osoba, min. 36,- €
 • Program pre deti so špeciálnymi potrebami (špeciálne základné školy)
  6,- €/osoba, min.  72,- €
 • Les v nemocnici (spestrenie pobytu chorých detí v nemocnici)

 

V spolupráci s inými občianskymi združeniami, školami, samosprávou, štátnou správou, Národným lesníckym centrom ...:

 • Sadenie stromčekov (v rámci zalesňovania, prípadne ako ukážka pre školy)
  150,- €/deň
 • Les je náš kamarát - interaktívna výstava pre deti základných a materských škôl
  200,- €/deň
 • Prezentácia lesníctva na verejnosti (napr. na námestí)
 • Účasť na celoslovenských Lesníckych dňoch

Ceny sú platné pri vzdialenosti miesta aktivity do 20 km od sídla spoločnosti. Pri väčšej vzdialenosti účtujeme 0,50 €/ km.

 

Odkaz:

 

 

Popis: Popis: Popis: Popis: zru01ext.jpg

Kontakt: 

 

Ing. Jaroslava Vanyová

 

Tel :

+421 326496621

+421 917649079

 

 

E-Mail:

jaroslava.vanyova@euroweb.sk