Produkcia a predaj dreva

Lesné hospodárstvo Inovec s.r.o.
    Lesné hospodárstvo Inovec s.r.o.

www.inovec.info

 
     

Produkcia a predaj dreva

 
  
 
  • Rozloha lesných pozemkov :       2234 ha

  • Priemerná ročná ťažba dreva :  14680 m3

Skladba produkovaného dreva:

 

Buk Dub Javor Jaseň Ostatné
listnáče

Smrek

Smrekovec

Ostatné
ihličnany

Spolu

 Listnaté 73% 5% 1% 2% 2%       83%
 Ihličnaté           11% 5% 1% 17%

Sortimentácia dreva:

  • Sortimentácia a manipulácia dreva sa vykonáva na lokalite odvozné miesto podľa požiadaviek dohodnutých s odberateľom.

Cena dreva:

  • Cena dreva sa stanovuje dohodou podľa zatriedenia do kvalitatívnych tried, hrúbkových tried, miesta nakládky, odoberaného množstva dreva a špecifických požiadaviek odberateľa.

Prepravné vzdialenosti:

  • Maximálna prepravná vzdialenosť k verejným komunikáciám po lesných odvozných cestách je 10km.

  • Maximálna prepravná vzdialenosť k železničnej stanici Trenčianska Turná po verejných komunikáciách je 12km.

Kontakt:

  • správca : 0905 222 398