Rozloha lesných pozemkov :       2234 ha
Priemerná ročná ťažba dreva :  14680 m3

Skladba produkovaného dreva:

 Buk Dub Javor Jaseň Ostatné
listnáče
Smrek Smrekovec Ostatné
ihličnany
Spolu
 Listnaté 73%5%1%2%2%   83%
 Ihličnaté      11%5%1%17%

Sortimentácia dreva:

  • Sortimentácia a manipulácia dreva sa vykonáva na lokalite odvozné miesto podľa požiadaviek dohodnutých s odberateľom.

Cena dreva:

  • Cena dreva sa stanovuje dohodou podľa zatriedenia do kvalitatívnych tried, hrúbkových tried, miesta nakládky, odoberaného množstva dreva a špecifických požiadaviek odberateľa.

Prepravné vzdialenosti:

  • Maximálna prepravná vzdialenosť k verejným komunikáciám po lesných odvozných cestách je 10km.
  • Maximálna prepravná vzdialenosť k železničnej stanici Trenčianska Turná po verejných komunikáciách je 12km.

Kontakt:

  • správca : 0905 222 398