Lesné hospodárstvo Inovec s.r.o.

www.inovec.info

 
     

Lesné škôlkarstvo a semenárstvo

 
   

Firma Lesné hospodárstvo Inovec s.r.o. je:

 • registrovaný výrobca rastlinného tovaru. Je zapísaná v úradnom registri ÚKSUP pod registračným číslom: SK1925

 • držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti právnickej osoby vydaného Ministerstvom pôdohospodárstva SR

 • oprávnená na vydávanie rastlinných pasov

Hlavné činnosti:

 • zber plodov a semien lesných drevín
  - firma užíva uznané lesné porasty kategórie II.B pre dreviny smrek, smrekovec, buk, dub, jaseň
  - v prípade záujmu je možné zber povoliť pre druhé osoby

 • skladovanie a produkcia lesného reprodukčného materiálu
  - produkcia semenáčikov a sadeníc prebieha na vlastnej registrovanej lesnej škôlke o výmere 0,5ha

 • obchodovanie s lesným reprodukčným materiálom

Aktuálny cenník služieb a tovaru:

 •  

Kontakt:

 • pestovateľ: 0905 222 398